top of page

נסו לזהות את הדמות שגרה

בבית הזה לפי סיגנון הציור.

 אפשר גם לבדוק שזה ציור של אותו אמן.

מה שם המשפחה של האמן?

bottom of page